เสนอแนวคิดของคุณ
ในการส่งคำขอเงินลงทุนจากเครือข่ายนักลงทุน คุณต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของสมาคม
หลักจริยธรรมทั่วไป
 1. หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
 2. ทำธุรกิจของคุณด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส และไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และผลประโยชน์ต่อสมาคม Crypto beach และระบบนิเวศ คุณคำนึงถึงหลักจริยธรรมตลอดเวลา นอกจากนี้คุณคำนึงถึงกฏหมายด้วย
 3. ความหลากหลาย
 4. ยอมรับในความหลากหลาย ในสภาพแวดล้อมของการทำงาน คุณไม่เหยียดเชื้อชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา อายุ สัญชาติ หรือความบกพร่องทางกายภาพ
 5. การเก็บข้อมูล
 6. คุณรายงานการดำเนินงานและรายงานบัญชีทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการจัดเก็บไฟล์งานที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างเหมาะสม คุณแจ้งทาง Crypto beach เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์มือถือ และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ของคุณ
 7. สิทธิในทรัพย์สิน
 8. คุณเคารพในสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น สิทธิทางปัญญา ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์
 9. รัฐบาลและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 10. คุณดำเนินกิจการภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลเพื่อการทำงานที่เหมาะสม และ ควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 11. การสื่อสารที่ถูกต้องและยุติธรรม
 12. คุณสื่อสารได้อย่างเข้าใจได้ ถูกกาลเทศะ มั่นใจได้ และครบถ้วน ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาความลับ คุณถูกผลักดันให้เปิดเผยรูปแบบต่าง ๆ ของการจัดการแบบผิด ๆ การโกง การทำผิดกฏหมาย การฝ่าฝืนร้ายแรงต่อกฏระเบี่ยบของสมาคม หรือกฏท้องถิ่นของคุณ มาที่คณะกรรมของเรา
 13. การละเมิดกับการลงโทษทางวินัย
 14. คุณยอมรับว่าการละเมิดกฏระเบียบใด ๆ จะมีการลงโทษทางวินัย ซึ่งขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการละเมิด ที่มีตั้งแต่ จนหมายเตือนหรือคำขอให้ปรับปรุง และในกรณีร้ายแรง คือการถูกให้ออกจากสมาคม
pitch your idea page