ทำไมต้องภูเก็ต ประเทศไทย ?

ทำไมต้องประเทศไทย ?

คริปโตเคอเรนซีนี้ยังคงถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการเงินอย่างสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการประกาศออกพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่อง ความหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึงการกําหนดอัตราภาษีที่ได้รับจากการลงทุน ซื้อ-ขาย ในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น ประกอบกับศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถเป็น Hub ด้านเทคโนโลยีการลงทุนของภูมิภาคและของโลกได้

ทำไมต้องภูเก็ต ?

ไม่เพียงการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก แต่ยังรวมถึงแผนพัฒนาเมือง ซึ่งภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดนําร่องโครงการ Smart City ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตปีละกว่า 13 ล้านคน ตัวเลขในปี 2559 ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามามากถึง 9,641,703 คน หรือ 71% ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเมือง Phuket Smart City ซึ่งภูเก็ตวางแนวทาง 7 ด้านครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ คือ smart tourism, smart economy, smart safety, smart environ-ment, smart healthcare, smart education และ smart governance ควบคู่กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องรองรับการเดินทางที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การพัฒนาภูเก็ตเป็น “เมืองไมซ์” แห่งอันดามันของโลก รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง medical hub และศูนย์กลางการกีฬาทางทะเลระดับนานาชาติ สามารถสรุปศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นข้อดังนี้

เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่งดงามโดดเด่นหลากหลาย

ทรัพยากรมนุษย์ในภาคบริการในจังหวัดมีพื้นฐานดี มีประสบการณ์ในงานสูง

มีการเชื่อมโยงกับจังหวัดและภูมิภาค และพัฒนาสู่นานาชาติ

มีความพร้อมด้านการเป็นศูนย์กลางด้านกิจกรรม MICE

เป็นศูนย์กลางมารีนาแห่งอาเซียน

มีแผนพัฒนา Smart City ของจังหวัดทั้ง 7 ด้าน คือ Smart Tourism, Smart security, Smart Environment, Smart Economy, Smart Health care, Smart Education และ Smart Governance

พันธมิตร

กลุ่มพันธมิตรของเรา คือพลังสําคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน ในมวลหมู่สมาชิกของสมาคม ทั้งในจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ

ประเภทพันธมิตร

  • พันธมิตรในระดับยุทธศาสตร์
  • พันธมิตรภาคราชการ
  • พันธมิตรภาคสถาบันการศึกษา
  • พันธมิตรภาคสื่อมวลชน
  • พันธมิตรในระดับสมาคมและชมรม
  • พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
พันธมิตร
pitch your idea page